Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

1. Marek Chrzanowski - Przewodniczący Rady Gminy
2. Leszek Biedrzycki - Wiceprzewodniczący
3. Katarzyna Anna Beczak
4. Ewa Breńska
5. Andrzej Leszek Dworecki
6. Rafał Grono
7. Leszek Wojciech Gutowski
8. Danuta Bożena Kosakowska
9. Łukasz Mamiński
10. Marek Mamiński
11. Piotr Podpora
12. Zdzisława Sadowska
13. Aneta Stepnowska
14. Dariusz Andrzej Szewczak
15. Tomasz Żebrowski

Dodatkowe informacje